Throwball Federation of India Logo
Throwball Federation of India - Commeities

Throwball Federation of India - Committees

tr>
ZONAL COMMITTEES
    Name State
NORTH ZONE Chandigarh, Delhi, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Punjab, Uttar Pradesh, Uttrakhand.
  Chairman Mr. Karam Singh Karma Delhi
  Convener Mr. Prem Singh Punjab
  Member Mr. Pratap Justa Himachal Pradesh
       
WEST ZONE Chhattisgarh, Daman & Diu, Goa, Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan.
  Chairman Mr. Rajiv Vijay Rajasthan
  Convener Mr. M. U. Murarkar Maharashtra
  Member Mr. Avinash Burbure Madhya Pradesh
       
EAST ZONE Assam, Bihar, Jharkhand, Manipur, Mizoram, Nagaland, Orissa,Sikkim, Tripura, West Bengal.
  Chairman Mr. Neeraj Kumar Bihar
  Convener Mr. Bhudeb Mukherjee West Bengal
  Member Mr. Jithender Das Odisha
       
SOUTH ZONE Andaman & Nicobar Island, Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala,Lakshadweep, Pondicherry, Tamil Nadu, Telangana.
  Chairman Mr. Adv. P V Sreenijin (MLA) Kerala
  Convener Mr. P. Jagan Mohan Goud Telangana
  Member Smt. Sulochana Andhra Pradesh
       
SUB - COMMITTEES
a. Technical Committee
  Chairman Mr. Furkan Ahmed Khan Uttar Pradesh
  Convener Mr. T. Balavinayakam Tamilnadu
  Member Mr. Shammim Siddiqui West Bengal
  Member Mr. Kiran Chary Telangana
       
b. Finance Committee
  Chairman Mr. Bala Bachchan Madhya Pradesh
  Convener Mr. T. Balavinayakam Tamil Nadu
  Member Mr. Karam Singh Delhi
  Member Mr. Chandrakant Nirbhavne Maharashtra
  Member Mr. Sanjay Pande Madhya Pradesh
       
c. Disciplinary Committee
  Chairman Mr. J. L. Khurana Haryana
  Convener Mr. Kamal Goswami Rajasthan
  Member Mr. M. U. Murarkar Maharashtra
  Member Mr. Avinash Burbure Madhya Pradesh
  Member Mr. Naresh Mann Delhi
       
d. Rules & Regulation Committee
  Chairman Mr. Kamal Goswami Rajasthan
  Convener Mr. Ajay Rana Delhi
  Member Mr. R. Henry P. Kumar Karnataka
  Member Mr. J. L. Khurana Haryana
  Member Mr. P. V. Narsimiya  
       
e. Selection Committee
  Chairman Mr. F. A. Khan Uttar Pradesh
  Convener Mr. Neeraj Kumar Bihar
  Member Mr. Sandeep Bhosle Karnataka
  Member Mr. T. Balavinayakam Tamil Nadu
  Member Mr. Basant Rana Delhi
       
f. Coaching Camp
  Chairman Mr. R. Henry P. Kumar Karnataka
  Convener Mr. Parvesh Rana Chandigarh
  Member Mr. Ashish Saxena  
  Member Mr. Ajit Kumar Sinha Bihar
  Member Mr. Santosh Kumar Singh Jharkhand
       
g. Referee’s Board
  Chairman Mr. Avinash Burbure Madhya Pradesh
  Convener Mr. Neeraj Kumar Bihar
  Member Mr. Shrikant Sharma Uttar Pradesh
  Member Mr. Amjad Usmani Uttrakhand
  Member Mr. Rajiv Vijay Rajasthan
       
h. Co-ordination Committee
  Chairman Mr. Pardeep Kumar Gautam Delhi
  Convener Mr. Kushal Pal Prajapati Rajasthan
  Member Mr. Santosh Singh Jharkhand
  Member Mr. S. Raju Andhra Pradesh
  Member Mr. Somveer Delhi
       
i. Education committee
  Education Advisory Mr. Neeraj Kumar Mehra Delhi

Copyright ©2013
Throwball Federation of India
All Rights Reserved.

Follow Throwball Federation of India

Links

Contact Us

Throwball Federation of India
336, V.P.O. Khera Khurd,
New Delhi- 110082
(M) + 91 9999969966
(M) + 91 9871407090
(@)nareshmannthrowballindia@gmail.com